Menu

Projektant – projektowanie

17/10/2007 - Inne

Jeden z teoretyków projektowania, nie uważa samozwrotno za wadę teorii i pisze następująco:
Bardzo ważne jest przy tym pamiętanie, że teoria jest konstruowana, a nie odkrywana. Znaczy że można rozwijać tylko taką teorię, która zawiera pojęcia niezbędne do opisania przedmiotu badanego oraz zapewnia powiązania między nimi. Teoria ogólna to taka teoria, która obejmuje wiele zastosowań i nie staje się przy tym nadmiernie skomplikowana przez wprowadzanie coraz to nowych pojęć opisujących nowe obszary zastosowań. Mówiąc dokładniej — teoria określa obszar swych zastosowań, np. termostatyka ma zastosowanie do stanu równowagi, a stan równowagi definiowany jest tylko przez termostatykę. To pozorne kolo dotyczy wszelkich teorii, nie należy go traktować jak wady.
Należałoby dodać, że teoria projektowanie wnętrz zajmuje się pewnego rodzaju dzia­łaniem, a rodzaj ten — zwany projektowaniem — definiowany jest na gruncie tej teorii. Projektowanie, będąc działaniem, jest zachowaniem celowościowym. Każde działanie bowiem zmierza do osiągnięcia celu, tj. stanu rzeczy uznawanego przez podmiot działający za cenny pod jakimś względem. Z reguły działanie poza celem bliższym — podrzędnym, ma cel dalszy — nadrzędny, cel główny i cel uboczny. Niektóre rodzaje celów mogą się składać z więcej niż jednego celu.
Różne są cele projektowanie stron www. Nadler podaje trzy cele postępowania planistyczno projektującego:
1.Maksymalizacja efektywności rekomendowanych rozwiązań.
2.Maksymalizacja szansy wdrożenia rozwiązań.
3.Maksymalizacja efektywności wykorzystania zasobów.
Jones wymienia cztery cele sformułowane na podstawie analizy pracy Churchmana
1.Rozróżnienie różnych rodzajów układów zachowań.
2.Oszacowanie realizacji celów szczegółowych danego projektu przez każdy
z rodzajów układów zachowań.
3.Komunikowanie wyników przemyśleń (1 i 2) innym, w sposób umożliwiający
przetworzenie tych przemyśleń w odpowiednie działania, służące osiągnięciu celów projektu w sposób przewidziany projektem.
4.Unikanie powtarzania przemyśleń przez określenie kroków tworzenia
projektu.